Huurverhoging

De huur gaat per 1 juli 2024 omhoog. Huurders van Woonkracht10 krijgen in april 2024 een brief of mailbericht met daarin het verhogingspercentage.

De meeste huurders ontvangen een huurverhoging van 5,3%.

Huurders met een hoger inkomen ontvangen een inkomensafhankelijke huurverhoging. De inkomensafhankelijke huurverhoging is afhankelijk van het inkomen én van de huishoudgrootte. Deze huurders ontvangen een huurverhoging van 5,9% of 6,8%.

Huishoudens met een gehandicapte of chronisch zieke blijven uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging, zij krijgen de reguliere huurverhoging van 5,3%.

De huren van woningen in de vrije sector worden verhoogd met 5,5%.

Op deze pagina leest u wat dit precies inhoudt. Bekijk hier de Woonkracht10 folder over de huurverhoging 2024.

Veel gevraagd over Huurverhoging

Hoe hoog mag de huurverhoging per 1 juli 2024 zijn van een sociale huurwoning ?

Algemeen

In 2024 mag de huur maximaal stijgen met 5,8% voor huurders met een inkomen tot  € 52.753 (1 persoon) / € 61.046 (2 personen of meer). Woonkracht10 kiest ervoor om de huren voor deze huurders te verhogen met 5,3%. Huishoudens met een gehandicapte of chronisch zieke krijgen ook 5,3%.

Huishoudens met een hoger inkomen krijgen 5,9% of 6,8%, afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de gezinsgrootte:

 • Huurders met een inkomen tussen de € 52.753 en € 62.191 (1 persoon) en € 61.046 en € 82.921 (2 personen of meer) krijgen 5,9% verhoging.
 • Huurders met een inkomen boven de € 62.191 (1 persoon) en € 82.921 (2 personen of meer) krijgen 6,8% verhoging. 
 • Als het inkomen niet bekend is bij de Belastingdienst krijgen huurders maximaal 5,8% huurverhoging. 

Woonkracht10 sluit daarmee aan bij de gedachte van het kabinet dat mensen met hogere inkomens eigenlijk niet te lang in een sociale huurwoning moeten blijven wonen. Woonkracht10 kiest ervoor om de huren niet maximaal te verhogen (met 50,- / € 100,-). 

Hoe wordt de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging bepaald?

Algemeen

Hiervoor gelden de richtlijnen die het ministerie ieder jaar bepaalt.

Een handicap of chronisch zieke in het gezin?

Algemeen

Heeft u een gehandicapt of chronisch ziek lid van uw huishouden? Dan krijgt u 5,3% huurverhoging. Heeft u vanwege uw inkomen een hogere huurverhoging gekregen, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U moet dan wel voldoen aan één van onderstaande voorwaarden. 

 • Iemand van uw huishouden ontvangt minimaal 1 jaar en minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis.
 • Iemand van uw huishouden heeft een mantelzorgwaardering gekregen (mantelzorgcompliment door SVB) en een ander lid van uw huishouden krijgt de mantelzorg.
 • Iemand van uw huishouden heeft een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis.
 • Iemand van uw huishouden heeft een ADL-indicatie (hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen).
 • Uw woning is aangepast op basis van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Wet voorziening gehandicapten (voorloper van de WMO). U moet kunnen bewijzen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.
 • De huurder of een ander lid van het huishouden is blind. Dit bewijst u met een verklaring van uw huisarts of oogarts.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Algemeen

Huurt u een sociale huurwoning van Woonkracht10 en bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bezwaar maken bij ons. Dan kunt u vóór 1 juli 2024 een bezwaarschrift indienen.

U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging als:

 • in het huurverhogingsvoorstel fouten staan;
 • uw inkomen in 2023 lager was dan de inkomensgrens uit het huurverhogingsvoorstel;
 • iemand van uw huishouden chronisch ziek of gehandicapt is en u een hogere huurverhoging heeft gekregen dan 5,3%;
 • er een procedure loopt over onderhoudsgebreken;
 • u het huurverhogingsvoorstel niet of niet eerder dan 2 maanden van tevoren heeft ontvangen.

Als u aan één van deze voorwaarden voldoet kunt u een bezwaarschrift indienen. Als u ingelogd bent op onze website, ga dan naar ‘Zelf regelen’ en kies ‘Bezwaar huurverhoging/Aanvraag eenmalige huurverlaging’. U kunt daar uw bezwaar indienen en de gevraagde documenten toevoegen. U heeft tot 1 juli 2024 de tijd om een bezwaarschrift in te dienen.

U kunt ook schriftelijk bezwaar maken bij Woonkracht10. Als u dit maar doet vóór 1 juli 2024. U kunt hiervoor een formulier opvragen bij Woonkracht10.

De gegevens waar jullie de jaarlijkse huurverhoging op hebben gebaseeerd kloppen niet. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt dit bij ons melden. U leest hierover meer informatie in onze brief over de huurverhoging.

Ik wil eenmalige huurverlaging aanvragen. Hoe doe ik dat?

Algemeen

U kunt alleen een eenmalige huurverlaging aanvragen als u niet eerder een huurverlaging heeft ontvangen. Voor de eenmalige huurverlaging gelden de volgende voorwaarden:

 • U heeft niet eerder een eenmalige huurverlaging ontvangen.
 • U woonde op 1 maart 2023 (of eerder) in uw huidige woning.
 • Uw netto huurprijs is hoger dan € 577,91.
 • uw gezamenlijk inkomen is lager of gelijk aan 120% van het sociaal minimum inkomen. U kunt hiervoor de onderstaande inkomens aanhouden:
  • Eenpersoonshuishouden tot AOW-leeftijd: € 24.840 per jaar
  • Eenpersoonshuishouden vanaf AOW-leeftijd: € 26.430 per jaar
  • Meerpersoonshuishouden tot AOW-leeftijd: € 32.370 per jaar
  • Meerpersoonshuishouden vanaf AOW-leeftijd: € 35.150 per jaar
 • De inkomensdaling moet opgetreden zijn ten minste 6 maanden vóór het verzoek tot huurverlaging.

Let op!U heeft tot en met 30 december 2024 de tijd om het verzoek in te dienen.

Wie bepaalt de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

De overheid bepaalt elk jaar met welk percentage de huren maximaal verhoogd mogen worden. 

Waar kan ik meer informatie vinden over de huurverhoging 2024?

Wat wordt verstaan onder huishoudinkomen?

Algemeen

Het huishoudinkomen bestaat uit het gezamenlijk verzamelinkomen van de huurder en overige bewoners van de woning. 

Vragen over hulp/ondersteuning

Algemeen

Hoe kan ik hulp vragen voor mijn financiële situatie?
Neem vroegtijdig contact op met Woonkracht10, zodat we samen kunnen kijken wat in uw situatie nodig is.

Tellen alle inkomens mee?

Algemeen

Ja, alle inkomens tellen mee, dus ook die van inwoners en kamerhuurders. Het inkomen van inwoners die op 1 januari 2024 nog geen 23 jaar waren, telt alleen mee voor zover dat boven het minimumloon ligt. Door de Belastingdienst wordt dit inkomen automatisch gecorrigeerd. Op de inkomensverklaring wordt dus alleen dat deel van het inkomen meegenomen dat boven het minimumloon ligt. 

Welke gegevens krijgt Woonkracht10 van de Belastingdienst?

Algemeen

De Belastingdienst deelt gegevens of het aantal personen van het huishouden zoals die op het moment van de aanvraag bij de Belastingdienst bekend zijn (februari/maart) 1 persoon of meer is.  
Ook deelt de Belastingdienst in welke categorie het gezamenlijk inkomen valt: midden inkomen of hoger inkomen.  
 
Als deze gegevens tussen februari/maart en juli veranderen, kan een huurder hier bezwaar tegen maken.Verandering in de gezinssamenstelling (bijvoorbeeld geboorte of overlijden) of in inkomen tussen de huurverhogingsbrief en 1 juli kán mogelijk leiden tot een ander huurverhogingspercentage.  Dit is alleen aan de orde bij een inkomensafhankelijke huurverhoging van 5,9% of 6,8%. 

Welke verhoging geldt voor de hogere inkomens?

Algemeen

 • Huurders met een inkomen tussen de € 52.753 en € 62.191 (1 persoon) en € 61.046 en € 82.921 (2 personen of meer) krijgen 5,9% verhoging.
 • Huurders met een inkomen boven de € 62.191 (1 persoon) en € 82.921 (2 personen of meer) krijgen 6,8% verhoging. 
 • Woonkracht10 sluit daarmee aan bij de gedachte van het kabinet dat mensen met hogere inkomens eigenlijk niet te lang in een sociale-huurwoning moeten blijven wonen. Woonkracht10 kiest ervoor om de huren niet maximaal te verhogen. 

Vervalt de huurtoeslag als de huur door de huurverhoging boven de € 879,66 liberalisatiegrens (huurtoeslaggrens) stijgt?

Algemeen

Een huurder die vóór het moment van de huurverhoging al huurtoeslag ontvangt, houdt zijn recht op huurtoeslag ook als de huur boven die grens uitkomt.  
Bij een nieuwe aanvraag moet de huur wel lager zijn dan de huurtoeslaggrens.  

Wat kan een huurder doen die het niet eens is met de verklaring van de Belastingdienst?

Algemeen

Huurders die kunnen aantonen dat hun daadwekelijke inkomen over 2022/2023 afwijkt van hetgeen de Belastingdienst aan ons heeft doorgegeven kunnen zich melden bij Woonkracht10. Zij kunnen bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Zie ook 3.0 Vragen over bezwaar maken

Hoe weet Woonkracht10 mijn inkomen?

Algemeen

Woonkracht10 krijgt in februari/maart 2024 informatie over uw inkomen in 2022 van de Belastingdienst. Zij geven niet het exacte inkomen door. Alleen of het huishoudinkomen ligt in de categorie:  

 • tussen € 52.753 - € 62.191 (1 persoon)
 • hoger dan € 62.191 (1 persoon)  
 • tussen € 61.046 - € 82.921 (2 of meer personen)
 • hoger dan € 82.921 (2 of meer personen) 

Wie komt in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging

Algemeen

In aanmerking komen huishoudens die:

 • Nog niet eerder de eenmalige huurverlaging hebben ontvangen én
 • die op 1 maart 2023 in een zelfstandige huurwoning (of woonwagen) van een woningcorporatie wonen én 
 • in 2024 een hogere huurprijs hebben dan € 577,91 per maand én
 • en gezamenlijk inkomen hebben dat lager is of gelijk aan 120% van het sociaal minimum. Hiervoor gelden in 2024 de volgende inkomensgrenzen:
  • Eenpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd: € 24.840 per jaar
  • Eenpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd: € 26.430 per jaar
  • Meerpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd: € 32.370 per jaar
  • Meerpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd: € 35.150 per jaar  
 • een inkomensdaling moet opgetreden zijn ten minste 6 maanden voor het verzoek tot huurverlaging. 

Als een huurder aan al deze voorwaarden voldoet, moet de huurder zélf een verzoek voor huurverlaging indienen.

Als u ingelogd bent op onze website, ga dan naar ‘Zelf regelen’ en kies ‘Bezwaar huurverhoging/Aanvraag eenmalige huurverlaging’. U kunt daar uw bezwaar indienen en de gevraagde documenten toevoegen. 

Waarvoor mag Woonkracht10 de inkomensverklaring gebruiken?

Algemeen

De inkomensverklaring mag alleen worden gebruikt voor het doen van een huurverhogingsvoorstel. Het is niet toegestaan de informatie ergens anders voor te gebruiken. 

Hoe kan de huurder bewijzen dat de door de Belastingdienst verstrekte gegevens niet meer kloppen?

Algemeen

Dat kan de huurder bewijzen door de volgende stukken aan Woonkracht10 te overhandigen: 

Wat levert u aan? 

Geef aan waarom u bezwaar maakt. 
 
Klopt uw inkomen niet?  
Lever dan documenten aan waaruit blijkt wat het inkomen in 2023 is van alle bewoners (ouder dan 18 jaar) die op uw adres staan ingeschreven. Dit kán een inkomensverklaring van 2022/23 (via de Belastingdienst) zijn. Die kunt u zelf downloaden via ‘Mijn Belastingdienst’ of een kopie van uw aanslag inkomstenbelasting 2022. Of recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties van 2023. 

Klopt het aantal personen niet? 
Lever dan een verklaring aan die door alle bewoners ondertekend is en waaruit blijkt hoeveel mensen er op het adres wonen. 
 
Heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging en is er sprake van een chronische zieke of gehandicapt lid van uw huishouden waardoor u in aanmerking komt voor een huurverhoging van 5,3%? 
Lever bewijs aan voor één van onderstaande voorwaarden; 

 • Iemand van uw huishouden ontvangt minimaal 1 jaar en minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis.
 • Iemand van uw huishouden heeft een mantelzorgwaardering gekregen (mantelzorgcompliment door SVB) en een ander lid van uw huishouden krijgt de mantelzorg.
 • Iemand van uw huishouden heeft een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis.
 • Iemand van uw huishouden heeft een ADL-indicatie (hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen).
 • Uw woning is aangepast op basis van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Wet voorziening gehandicapten (voorloper van de WMO). U moet kunnen bewijzen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.
 • De huurder of een ander lid van het huishouden is blind. Dit bewijst u met een verklaring van uw huisarts of oogarts. 

Hoe vraagt u een inkomensverklaring aan?

Algemeen

Dat kan via de Belastingtelefoon: 0800 – 0543 of www.belastingdienst.nl. De inkomensverklaring voor 2023 kan worden aangevraagd vanaf juni 2024. Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst. 

Ik heb bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging. Hoe gaat het verder?

Algemeen

Voor 1 juli 2024 kunt u via onze website bezwaar maken bij Woonkracht10. Als Woonkracht10 de huurverhoging in stand houdt, vraagt Woonkracht10 de Huurcommissie het huurverhogingsvoorstel te beoordelen. De beslissing van de Huurcommissie is bindend, maar partijen kunnen tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechter.  
 
Woonkracht10 stuurt de huurder binnen zes weken na de voorstelde datum van de huurverhoging een herinneringsbrief (rappelprocedure). Blijft de huurder het oneens met de huurverhoging, dan kan de huurder de Huurcommissie inschakelen. De beslissing van de Huurcommissie is bindend, maar partijen kunnen tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechter.  

Kan Woonkracht10 bezwaren afwijzen omdat ze onterecht zijn?

Algemeen

Nee, dat is niet mogelijk: Woonkracht10 beoordeelt niet de juistheid van het bezwaar, wel of aan de voorwaarden voor bezwaar is voldaan. Als de huurder zijn bezwaar niet intrekt, moet Woonkracht10 het bezwaar doorsturen naar de Huurcommissie. Het is uiteindelijk aan de Huurcommissie om te bepalen of bezwaren wel of niet terecht zijn. 
Woonkracht10 kan een bezwaar wel erkennen en de eerder voorgestelde huurverhoging aanpassen. 

De huurder komt pas na 1 juli met bewijsstukken voor zijn bezwaar. Mag dat?

Algemeen

Ja, de huurder kan voor een bezwaar dat vóór 1 juli is ingediend nog ná 1 juli extra stukken aanleveren.

De huurder levert inkomensverklaringen aan waarop nog geen definitief inkomen vermeld staat. Is dat een geldige onderbouwing van het inkomen in 2023?

Algemeen

Ja, ook inkomensverklaringen met een ‘voorlopig’ inkomen moet Woonkracht10 accepteren. 
 

Hoe en wanneer moet Woonkracht10 bezwaren tegen de huurverhoging naar de Huurcommissie sturen?

Algemeen

De bezwaren die Woonkracht10 vóór 1 juli heeft ontvangen - en waarover Woonkracht10 geen overeenstemming met de huurder heeft bereikt – moet Woonkracht10 binnen zes weken na de voorgestelde huurverhogingsdatum doorsturen naar de Huurcommissie. Bij een huurverhoging op 1 juli 2024 stuurt Woonkracht10 het bezwaar door vóór 12 augustus. Bij elk bezwaar van een huurder moet Woonkracht10 een ‘verzoekschrift’ voegen.

Kijk voor meer informatie op: www.huurcommissie.nl/procedure

Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor een vrije sector huurwoning?

Algemeen

In 2024 mag de huur van een vrijesectorwoning maximaal stijgen met 5,5%. 
 

Wie bepaalt de jaarlijkse huurverhoging voor vrije sector woningen?

Algemeen

De overheid. De overheid stelt elk jaar het maximale verhogingspercentage vast, dit jaar 5,5%.  

Welke gegevens moet een huurder bij een aanvraag voor huurverlaging aanleveren?

Algemeen

De huurder levert aan:  

1. Een zelf opgestelde en ondertekende verklaring omtrent de samenstelling van zijn huishouden.  

2. Een zelf opgestelde en ondertekende verklaring omtrent het inkomen van het huishouden.  
Deze moet minimaal de volgende elementen bevatten:  
De geschatte omvang van het actuele gezamenlijk bruto-inkomen van alle bewoners, met uitzondering van inwonende kinderen onder 27 jaar; gebaseerd op:  
* inkomen uit arbeid en/of uitkering  
* vakantiegeld (ja/nee, hoogte)  
* eventuele 13e maand  
* eventuele inkomen uit onderneming of freelance-activiteiten  

3. Bij te voegen bewijsstukken:  
Bij loon of uitkering per persoon:   
* 1 loonstrook/uitkeringsspecificatie van de eerste maand van de inkomensdaling, tenminste 6 maanden geleden en  
* 1 loonstrook/uitkeringsspecificatie van de laatste maand voor de aanvraag.  

Bij inkomen uit onderneming per persoon:  
* een schatting van de winst over de voorafgaande 6 maanden.  

Bij inkomen uit overige werkzaamheden per persoon (niet uit loondienst/uitkering en geen inkomen uit onderneming):  
* een schatting van het bruto-inkomen van de voorafgaande 6 maanden uit de opbrengsten van die werkzaamheden minus de daarvoor gemaakte kosten.  

Wordt er naast het inkomen rekening gehouden met eventueel vermogen bij de huurder?

Algemeen

Ja, de corporatie vraagt bij de Belastingdienst de inkomenscategorie van het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2022 op. Inkomen uit vermogen maakt via box 3 onderdeel uit van het belastbaar inkomen en is daarmee onderdeel van het huishoudinkomen.

Hoe toont de huurder de huishoudsamenstelling aan?

Algemeen

Dat moet aan de hand van een door alle bewoners ondertekende verklaring, waaruit blijkt hoeveel mensen er op het adres wonen. 

Een verzoek tot huurverlaging ingediend. En dan?

Algemeen

Woonkracht10 moet binnen 3 weken na ontvangst van het verzoek tot huurverlaging reageren. De huurverlaging wordt toegekend als huurder voldoet aan alle voorwaarden en alle bijbehorende stukken aangeleverd heeft.  

De huurverlaging tot € 577,91 gaat in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van het voorstel. Dit betekent bijvoorbeeld dat als het voorstel wordt verstuurd in augustus 2024, de huurverlaging ingaat per 1 oktober 2024.  
De huurder kan eventueel naar de Huurcommissie om een uitspraak te vragen als hij of zij vindt dat de huurprijs ten onrechte niet wordt verlaagd.

Moet de corporatie de huurverlaging doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen?

Algemeen

Ja, de corporatie is verplicht de gewijzigde huurprijs door te geven aan de Belastingdienst/Toeslagen. Dit moet binnen 3 weken na de datum waarop de huurverlaging is ingegaan.  

Hoe kan ik hulp vragen voor mijn financiële situatie?

Algemeen

Neem vroegtijdig contact op met Woonkracht10, zodat we samen kunnen kijken wat in uw situatie nodig is.