Onze organisatie

Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur bestaat uit twee leden: Liesbeth Groeneveld en Erwin Zwijnenburg. Samen zijn zij verantwoordelijk voor uitvoering van de strategie van Woonkracht10, het beleid en de resultaten.Nevenfuncties:
Mw. E. Groeneveld

Bestuurder Stichting Wijkverbetering Rotterdam Zuid (SWRZ)
Lid Raad van Toezicht en lid auditcommissie Stichting WeerWolf Huizen

Dhr. E.A. Zwijnenburg
Voorzitter van het bestuur van de Watersportvereniging 'De Put' in Goudswaard, Hoeksche Waard

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij Woonkracht10. De RvC is ook werkgever van het bestuur. Ze staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde. De samenstelling van de RvC is als volgt:

Voorzitter
Dhr. mr. T. A. Nieuwenhuijsen
• lid remuneratiecommissie
Advocaat-partner NGNB Advocaten Amsterdam
Lid Raad van Toezicht Stichting Sterker Samen (Eigen Plan)
Lid Gidscommissie Stichting HLSK

Lid, benoemd op voordracht huurders
Mevr. A.H.C. van Heijningen - Karsmakers
• voorzitter remuneratiecommissie
Directeur Adviesbureau Urbancore (adviseur Wonen, Ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkelingen en Zorg, m.n. ouderenzorg, wonen en zorg.)
Lid expertteam Woningbouw BZK/RVO
Lid ondersteuningsteam Wonen en Zorg/RVO
Mede-oprichter Watertorenberaad

Vicevoorzitter
Mevr. drs. M.H. Mos RA
• voorzitter auditcommissie
Financieel-directeur Allego

Lid
Mevr. F.E. Poot
• lid auditcommissie
Hoofd Finance, Control en Risk bij het Nationaal Groenfonds

Lid, benoemd op voordracht huurders
Dhr. mr. J.W. van Beek
Lid raad van commissarissen als huurdercommissaris bij Woningbouwvereniging De Sleutels
Voorzitter coöperatie Smart Finance

Toezicht: zowel intern als extern

Intern houdt onze Raad van Commissarissen toezicht. Extern toezicht is er door de Autoriteit wonen Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Verantwoording volgens de Governancecode

Woonkracht10 staat midden in de maatschappij, in verbinding met veel belanghebbenden. Naar hen toe willen we transparant zijn over onze prestaties. Om dit zorgvuldig te doen, hanteren we de 'Governancecode Woningcorporaties' en voldoen we daaraan.  De code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties.

Documenten
Governance Woonkracht10

Jaarverslag en jaarrekening

Ieder jaar publiceren we een jaarverslag en een jaarrekening. In het jaarverslag laten we zien wat we in dat jaar hebben gedaan om onze doelstellingen te bereiken. De jaarrekening is onze financiële verantwoording. Een externe accountant toetst jaarlijks onze volkshuisvestelijke prestaties en financiële huishouding. U vindt het meest actuele jaarverslag onder Publicaties.

Visitatie

Iedere vier jaar laten we een visitatie uitvoeren. Daarbij brengt een onafhankelijke commissie onze prestaties in beeld. De laatste visitatie, in 2022 uitgevoerd, beoordeelt Woonkracht10 als 'Een gedegen en innovatieve corporatie met visie’.
Bekijk hier het gehele maatschappelijke visitatie eindrapport en de bestuurlijke reactie

ANBI

Woonkracht10 is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). We houden ons aan de regels van de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Woonkracht10 heeft geen winstoogmerk. De opbrengsten van Woonkracht10 komen volledig ten goede aan onze hoofdactiviteiten.

Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op de website. Hiervoor verwijzen we naar het standaardformulier publicatieplicht volkshuisvesting en het meest recente jaarverslag.

Integriteit

De Rijksoverheid heeft een Meldpunt Integriteit Woningcorporaties opgericht. Bekijk de website voor meer informatie.